Маркетинг характеристика на етапите

Маркетинг характеристика на етапите- разработка на концепция за стоката, разработка на предварителна маркетинг стратегия за развитие на продукта от процеса на вземане на решение за създаване на нова стока

344Според различните изследователи процедурата за създаване на нов продукт включва между 6 и 8 стъпки. Те са представени така:

 

1.Определяне на стратегията- маркетинг мениджмънтът предполага, че иновационната дейност е подчинена на общите цели на фирмата, т. е. новите изделия и услуги се създават с ориентация към нуждите и потребностите на избраните пазарни сегменти и при отчитане на конкуренция, зачитане интересите на обществото и др.

2.Генериране на идеите. По начало идеите за нови стоки идват по два начина:

-вътрешни за фирмата- конструктори, технолози, маркетинг отдела, търговски отдел и др.

-външни за фирмата- конкуренти, доставчици, клиенти, посредници, изследователи,  маркетинг консултанти и др.

3.Пресяване на идеите- нито една фирма не в състояние да развива всяка отгенерираните идеи за нови стоки.

4.Бизнес анализ. Тук анализа се задълбочава в посока сегментиране на пазара и детайлите на идеята за нов продукт, по четирите основни характеристики на стоката.

5.Конструктивно и технологично разработване на идеята – паралелно с конструирането на новия продукт се осъществява и съответното маркетинг планиране, за да има готовност за моментно въвеждане на пазара, когато завършат технологичния стадий от процеса на създаване на нов продукт.

6.Избор на търговска марка, дизайн, опаковка и маркировка – този въпрос се решава трудно и отнема не малко средства и време.

7.Регистриране и патентоване– много от новите изделия се нуждаят от съответното регистриране за да могат да бъдат продавани.

8.Тестване- то се извършва на два етапа, в лабораторията и при избрани потребители.

9.Въвеждане на пазара или комерсиализиране – това е последната фаза. Тя е изключително важна, защото на практика тук се осъществява връзката между иновационната и стоковата политика на фирмата, като първата е елемент на втората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *