Алкохоли – състав на химичните елементи

Алкохоли
Алкохоли

Хидроксилни  (хидрокиси) производни на въглеводородите. Към тях не се причисляват фенолите, а също и хидроксипроизводните, при които хидроксилната група е свързана пряко с въглероден атом, носещ двойна връзка (енолите). При един въглероден атом не може да има повече от една ОН – група.

Според броя на хидроксилните групи алкохолите биват едновалентни,   двувалентни, тривалентни и многовалентни. Според вида на въглеродния атом, с който са свързани ОН – групите, алкохолите биват: първични (-СН2-ОН), вторични (>СН-ОН) и третични (=С-ОН).

Наименованията на едновалентните алкохоли обикновено произлизат от съответното наименование на въглеводородния радикал, с който е свързана хидроксилната група  –  метилов алкохол СН3-СН2-ОН и т.н.

По Женевската номенклатура наименованията на алкохолите се образуват, като към наименованието на съответния въглеводород със същия брой въглеродни атоми се прибавят окончанията – о л и цифра, показваща мястото на ОН -групата (етанол), пропанол -1 и др.). Двувалентните алкохоли по наименованието на най – простия техен представител – гликола СН2ОН – СН2ОН, се наричат общо гликоли, а тривалентните според най – простия тривалентен алкохол – глицерина, често се наричат глицерини. Многовалентните алкохоли са родствени със захарите и носят наименования, произлизащи от наименованието на съответните захари, напр. маноза – манит. При първичните алкохоли много от физичните свойства се изменят правилно с нарастване на мол.м. с 1 до3 въглеродни атома са лесно подвижни течности, които се разтварят във вода във всяко отношение.

Едновалентните алкохоли  с С4 – С12 въглеродни атоми са маслообразни течности. По – висшите алкохоли при обикновена температура са твърди восъкоподобни вещества без миризма. С нарастване на броя на ОН – групите се проявява и засилва сладкият вкус на алкохолите.  Т.к. на алкохолите е с около 100⁰С по – ниска от т.к. на съответните въглеводороди. За всеки въглероден атом т.к. се повишава средно с 19⁰С. Т.т. се повишава с нарастване на мол.м. сравнително по – неправилно. Вторичните и третичните алкохоли имат по – ниски т.к. в сравнение с първичните. Характерно за алкохолите е тяхното асоцииране, което се отразява върху някои техни физични  свойства (т.к. и др.). Химичните  свойства на алкохолите  се обуславят предимно от свойствата на хидроксилната група, но зависят и от въглеводородния радикал.

Алкохолите са твърде реакционноспособни съед. С алкалните метали дават алкохолати, с киселините естери, с окислители – първичните дават алдехиди, вторичните – кетони и киселини. Подобно на водата с метални соли алкохолите дават добре кристализиращи адиционни съединения.  Алкохолите се получават по най – различни методи от синтетични или от природни продукти. Алкохолите намират широко приложение като разтворители (метилов и етилов алкохол), като изходни вещества за получаване на експлозиви (глицерин), както и за синтетични цели. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *